Mobirise

Wat wij geloven

1. Dat de woorden in de Bijbel letterlijk zijn geïnspireerd.
2. In één eeuwig God, die uit drie personen bestaat, namelijk: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3. Dat alle mensen hebben gezondigd en dat God een God van nieuwe kansen is. Hij vergeeft jou als je berouw toont, vergeving van je zonde vraagt en je bekeerd van de boze wegen. (1 joh. 9)
4. Dat gerechtigheid, vernieuwing, en de wedergeboorte, bewerkstelligd zijn door geloof in het bloed van Jezus.
5. In heiligmaking die volgt op de wedergeboorte, door het geloof in het bloed van Christus; door het Woord en door de Heilige Geest.
6. In de doop door onderdompeling in water, en dat allen die zich bekeerd hebben, gedoopt zullen worden in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest, amen.
7. In de doop met de Heilige Geest die volgt nadat het hart gereinigd is.
8. In het spreken met andere tongen zoals de Geest geeft uit te spreken en dat dit het bewijs is van de doop met de Heilige Geest.
9. Dat Goddelijke genezing voor allen is door de verzoening.
10. In het regelmatig vieren van het Heilig Avondmaal, waarmee wij de dood van de Here gedenken en verkondigen totdat Hij komt.
11. In de lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood, en de lichamelijke opstanding van de doden die in Christus ontslapen zijn, bij Zijn wederkomst; in het eeuwige leven voor de rechtvaardigen, en het eeuwig oordeel voor de goddelozen.
12. In MIJN NAAM zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijk’s drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden".
(Marcus 16:15-18).

"Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen."
"In Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijk’ s drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."
(Marcus 16:15-18)

Post adres

Bethesda ministries
Winterdijkstraat 38
8043 VS Zwolle

Contacts

Email:info@bethesdaministries.nl
Phone: +31 (6) 143 201 55 
              +31 (6) 431 726 78

Kvknummer: 05074280
RSIN: 806852306
Bank: NL83 ABNA 0461 9181 10 t.n.v st Bethesda Ministries

Start a site with Mobirise