Stichting

Inleiding 

Bethesda Ministries (hierna de gemeente), is een kerkgenootschap die in april 2010 werd opgericht in Zwolle. Zij werkt vanuit een christelijk gedachtegoed en helpen mensen, zonder dat hun religieuze overtuiging daarbij een rol speelt. De kerkgemeenschap bestaat uit een voorgangers echtpaar en kerkelijke werkers. Naast kerkdiensten biedt zij vooral/juist heel praktische en gerichte ondersteuning aan mensen die het maatschappelijk, sociaal en geestelijk moeilijk hebben en ook vaak sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Vaak gaat dat om hele praktisch hulp bij problemen die zij ervaren in hun dagelijks leven.


Visie

Bethesda Ministries, is een kerkgenootschap met een duidelijke opdracht: het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus voor redding voor wie dat wilt en ook aannemen. Bethesda ministries heeft als visie om ware aanbidders op te richten voor Gods koninkrijk, om genezing en herstel te brengen aan een ieder die verwond of gebroken van hart is. Om hoop te geven aan een ieder die geen uitkomst meer ziet, om de mensen te vertellen en ze te laten zien, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader komt dan door Hem.

Bethesda ministries heeft als missie om de mens zijn ware identiteit in Jezus Christus te leren ontdekken, door ze te onderwijzen met Het Woord van God, door ze te begeleiden en bemoedigen.

Het kerkgenootschap ziet zichzelf als het middelpunt voor christelijke vernieuwing in het leven van individuen en gezinnen in de samenleving.

Hierbij tracht zij dit te doen door:

o Het organiseren van kerkdiensten (1x per zondag) en conferenties (aantal keren per jaar);

o Als kerk: een licht baken fungeren met als startpunt vanuit de wijk Stadshagen te Zwolle;

o Als kerk: omzien naar de sociale zwakkeren in de buurt en uitbreiding waar dat nodig is;

o Als kerk: de noden van de mensen opmerken en hulp zo nodig aanbieden o.a. voedselpakketten, kledij, hulp in de thuis administratie, geestelijke nood, het bezoeken van (terminale) zieken en omgaan met eenzaamheid;

o Als kerk: het verzorgen van onderwijs op de woensdagen in de vorm van trainingen, lezingen en onderwijs in het oriënteren van de mens zelf als persoon in dagelijkse leven en het houden van gebedsdiensten op de vrijdagavonden en muziek en zangtrainingen (1 x per maand) op de zaterdagmiddag.

Organisatie

o Het bestuur van de stichting, is het besluit vormend orgaan van het kerkgenootschap                  met 3 leden:

    1. Voorzitter:                 Raul Salas 

    2. Secretaris:                Lucia Salim 

    3. Penningmeester:    Mafalda Calmez

o Iedere bestuurslid moet voldoen aan de volgende vereisten;

-    Een bestuurder moet een natuurlijke persoon zijn;

-    Een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;

-    Een bestuurder is door de laaste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder              van een stichting;

-    Een bestuurder mag aan geen van de kwalificaties voldoen zoals o.a. genoemd in                            1 Korintiers 6; 9-10

9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

o Het bestuur voert beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken;

o Het bestuur vergadert twee keer per jaar over de financiële zaken;

o Het dagelijkse bestuur van de gemeente tevens kerkenraad zijn het voorgangersechtpaar en kerkelijke werkers (Ouderling, diakenen en helpers). Pastoraal bezoekwerk wordt in de kerkelijke gemeente voornamelijk gedaan door de voorgangersechtpaar en ouderlingen;

o Het dagelijkse bestuur van het kerkgenootschap vergaderen een keer per maand over de terugkerende activiteiten van de kerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en overige vrijwilligers van stichting Bethesda Ministries, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel heeft een lid van het bestuur en of een vrijwilliger van Bethesda Ministries, recht op onkostenvergoeding. Dit wordt in overleg met het bestuur de hoogte van het vergoedingsbedrag die door hem of haar gemaakt zijn in de uitoefening van hun functie.

De Stichting Bethesda Ministries stelt elk jaar in de maand december, haar jaarplan samen voor de erop volgende jaar. Dit jaarplan is dan ook de basis van het door de stichting op te stellen jaarbudget voor een bepaald kalender jaar.

Financiën en Beheer

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan de penningmeester en is belast met de volgende taken:

o het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van het kerkgenootschap;

o het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente;

o het zorgdragend voor de geldwerving.

Stichting inkomsten

Aan de andere kant verwacht de stichting ook inkomsten te ontvangen van de leden van de kerkgenootschap en/of andere instanties. Deze inkomsten bestaan dan ook uit;

o    Tiende; Bestaande uit 10% van de maandelijkse salaris van de desbetreffende gever.

o    Offer/Donatie/Eerste vrucht ; Een vrijwillige bedrag dat door de gever bepaald wordt. Dit kan       vastgesteld worden aan een periode of kan een eenmalige gift zijn.

o    Belofte; Een door de gever vastgestelde bedrag, dat voor een vastgestelde periode gegeven       wordt.

Administratieve verantwoording

De stichting motiveert de gevers om gedurende het jaar hun giften te identificeren (zowel als het cash gegeven is of via banktransactie), waardoor de stichting jaarlijks de mogelijkheid heeft om per gever een samenvatting te kunnen opstellen ten behoeve van fiscale doeleinden.

Alle financiële transacties van de stichting, ondersteund van een bijbehorende bewijs (factuur, kwitantie, afschrift , bon en bancaire bewijsstukken) worden in een financieel programma geregistreerd en deze staat onder beheer en toezicht van de penningmeester van de stichting.


Verslag van de activiteiten gerealiseerde doelen:

o De lokale gemeente heeft een wekelijks programma:

-    zondagmorgen: eredienst met kinderwerk

-    woensdagavond: Bijbelstudie

-    vrijdagavond: Gebedsdienst 

-    zaterdag: Evangelisatie en muziektraining

o Een groep van zo'n 8 vrijwilligers zetten zich met liefde en zaligheid in voor de zwakkeren in de samenleving. Zij onderhouden nauwe banden met mensen die hulp nodig hebben en bieden hen persoonlijk hulp op maat. Bijvoorbeeld aan mensen met diverse problemen in de aard van primaire en secondaire behoeften en het bezoeken van (terminale) zieken.

o Belangrijk zijn onze diensten, waarbij wij contact leggen en van daaruit gericht hulp bieden. Zo delen we van voedselpakketten tot kleding, brood en andere goederen. Dit gaat met name om mensen die net buiten de kaders van bijvoorbeeld voedsel- of kledingbank vallen, maar wel degelijk grote moeite hebben om in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. We leggen ook bezoeken af aan huis bij vereenzaamde mensen.

o in de maand januari 21 dagen met gebed en vasten voor geestelijke leiding en groei;

o in de maand maart Vrouwen conferentie in kader van internationale vrouwendag;

o het houden van kerstvieringen met en voor aan de minder bedeelden met als doel voor het           samenzijn;

o Concerten

o trainingsseminars

o 2x per maand heeft Bethesda ministries een generale evangelisatie dag met een directe      aanvaarding het blije boodschap evangelie over brengen aan de mensen.


Onze stichting draait met behulp van vrijwilligers. Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn zelfvoorziend. Onze financiële omzet ontvangen we door onze betrokken bezoekers die intrinsiek dusdanig gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en geld ondersteunen. Vandaar dat wij dankbaar zijn voor een gezonde financiële huishouding. 


Financieel Jaarverslag    Mobirise
Post adres

Bethesda ministries
Winterdijkstraat 38
8043 VS Zwolle

Contacts

Email:info@bethesdaministries.nl
Phone: +31 (6) 143 201 55 
              +31 (6) 431 726 78

Kvknummer: 05074280
RSIN: 806852306
Bank: NL83 ABNA 0461 9181 10 t.n.v st Bethesda Ministries

Page was designed with Mobirise site themes